Skip to main content

Turnclub Yzervast,
van 1925 tot nu

Turnclub Yzervast Heestert is een vereniging met als doel de beoefening van motorische ontwikkelingsgymnastiek voor kleuters, toestelturnen meisjes/jongens voor kinderen en jongvolwassenen aan te bieden aan zijn aangesloten leden.

NIEUW: jouw LOGO hier!

Word jij onze nieuwe (hoofd)sponsor?

Missie, visie en geschiedenis van onze turnclub

Missie

Turnclub Yzervast Heestert is een vereniging met als doel de beoefening van motorische ontwikkelingsgymnastiek voor kleuters, toestelturnen voor kinderen en jongvolwassenen aan te bieden aan zijn aangesloten leden, van beide sekse.

Het gymnastiekaanbod richt zich tot verschillende leeftijdscategorieën:

 • Kleuters
 • Kinderen 6-12 jaar
 • + 12 jaar
 • + 18 jaar

Het beoefenen van de toestelturnen heren/dames is uitgebouwd op recreatief, precompetitief en competitief niveau.

De mens en de belevenis van de turnsport staan centraal voor iedereen die lid wordt, waarbij elke vorm van discriminatie wordt geweerd, zoals afkomst, ras, religie, capaciteiten, motorische vaardigheden, sociale status, politieke overtuiging, … Wederzijds respect tussen alle personen die deel uitmaken van de vereniging wordt dus door elk lid betoond.

Ieder lid heeft recht op een kwalitatief sportieve omkadering. De club staat hiervoor in door te voorzien in goed opgeleide en begeleide train(st)ers, een veilige sportomgeving, accommodatie en sportmaterialen en een degelijke sportongevallenverzekering.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest efficiënte communicatiemiddelen, met inachtneming van de wet op de privacy van elk individu.

De organisatie van de club verbindt zich er toe een gezond financieel beleid te voeren om aan alle voorwaarden van een kwalitatieve turnbeoefening te kunnen tegemoetkomen. Alle financiële middelen staan uitsluitend ter beschikking van de vereniging en haar leden en worden aangewend om de dagelijkse werking te optimaliseren. Zij zullen nooit voor andere doeleinden worden aangewend.

Onze stichters anno 1925 hadden ongetwijfeld als belangrijkste missie voor ogen: “door de beoefening van het turnen een gezonder, sterker en beter mens worden met respect en liefde voor iedereen”. Dit zal wellicht onze belangrijkste missie blijven in de verre toekomst.

Ondertekening Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden. Ook met Turnclub Yzervast Heestert besteden we hieraan veel aandacht. Daarom ondertekenden we deze verklaring die u integraal hieronder kan lezen.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

 1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
 2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Meer infowww.panathlonvlaanderen.be

Visie

Turnaanbod

Om aan de missie tegemoet te komen worden volgende activiteiten voor de leden aangeboden:

1) Kleutergymnastiek: 1u per week
2) Recreatieve gymnastiek
 • Recreatief toestelturnen meisjes 6-12 jr.: 1,25u per week, opgesplitst per leerjaar.
 • Recreatief toestelturnen jongens 6-12 jr.: 1,25u per week, opgesplitst per leerjaar.
 • + 12 jr. toestelturnen meisjes: 3u per week
 • Ex-competitie en LO’ers: 1,5u per week
3) Wedstrijdgymnastiek

Competitie Meisjes:

 • Precompetitie (1ste lj): 4,25u per week
 • Precompetitie (2de lj): 5,25u per week
 • D niveau (-12j): 2,5u per week
 • D niveau (+12j): 5u per week
 • C niveau (9j): 7u per week
 • C niveau (+10j) 8u per week

Competitie Jongens:

 • D niveau (-16j): 4,5u per week
 • D niveau (+16j) 7,5u per week

Iedereen is welkom in de club, zonder enige vorm van discriminatie. Er zal wel een inschrijvingsstop worden voorzien als blijkt dat het aantal inschrijvingen bij een bepaalde groep te groot wordt om nog een degelijke begeleiding te kunnen verzekeren.

Er is voorzien in een volledig ingerichte turnaccommodatie die aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet. Alle toestellen blijven staan, er zijn valkuilen voorzien veiligheidsgordels, ingebouwde trampoline, volledig Olympische vloer, etc.… Alle materialen zijn specifiek turngericht en jaarlijks op veiligheid gekeurd.

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende Gymnastiek Federatie, waardoor elk lid automatisch daarbij aangesloten is en een degelijke sportongevallenverzekering geniet.

Communicatie & financieel

De structuur van de vereniging is transparant en de communicatie, zowel intern als extern, gebeurt in een open sfeer en op verschillende manieren:

 • via eigen website en facebookpagina
 • via uitdelen van infobriefjes
 • via e-mail
 • telefonisch
 • mondeling
 • affichering van mededelingen
 • vergaderingen

De financiën van de club worden hoofdzakelijk gevormd door de lidgelden, inkomsten van o.a. Rondje-Gym, een (pannen)koekenverkoop, tweejaarlijkse turnshow en subsidies van gemeente en federatie. De middelen van de club worden aangewend voor de optimalisatie van de dagelijkse werking zoals onkostenvergoedingen van train(st)ers, huur van turnzaal, aankoop turnmateriaal, organisatie van evenementen, trainerscursussen en allerhande bijscholingen, inschrijvingen wedstrijden, opleidingen, aansluiting bij Gymnastiek Federatie per lid, verzekeringen, jurycursussen, e.a.

Kwaliteitslabel

De club streeft kwaliteit na en laat zich op regelmatige basis doorlichten door de Q4Gym-audit door de federatie (integrale kwaliteitszorg in de turnsport).

Van 1925 tot nu

Start van Turnclub Yzervast

De Avelgemse Raoul Surmont kwam in 1925 naar Heestert om als onderwijzer te werken in de Heestertse jongensschool. De jonge en actieve onderwijzer leefde met het idee om een turnclub uit de grond te stampen. Op 14 juni werd de nieuwe turnclub geboren, Turnclub Yzervast Heestert.

De eerste leden moesten geen lidgeld betalen, wel moesten ze jaarlijks een medisch attest afgeven en de turnlessen in witte kledij bijwonen. De turnclub startte met zo’n 35 tal leden.

Maar men wilde er meer van maken dan een gewone turnclub. Er werd gezorgd voor een eigen trompettenkorps binnen de turnclub en er werd zowel aan toestelturnen (dubbele barre, het rek en de ringen) als aan tuigoefeningen (met blokken, de goedendag, houten geweren) gedaan. Van toen al dong Yzervast naar medailles in alle wedstrijden die werden ingericht door het gewest en door de Gouw. Ook werden er jaarlijks twee festiviteiten georganiseerd: het zomerfeest op 15 augustus en het winterfeest omtrent de carnavalperiode.

Van idee tot professionele turnclub

Onze turnclub heeft verschillende plaatsen gekend waar de sportievelingen hun activiteiten konden beoefenen. Zo begonnen ze in de jongensschool van Heestert, verhuisden ze dan naar ‘den Tap’ en tenslotte kwamen ze op de hooizolder van de ondervoorzitter terecht. Niet veel later konden ze terug naar ‘den Tap’. Uiteindelijk kregen ze een leeg lokaal van de gemeentelijke jongensschool en later kregen ze de gymzaal, waar tot 2008 de trainingen doorgingen. Tijdens de oorlogsjaren was de turnclub verplicht inactief, maar een kleine kern durfde het aan om toch verder te turnen in de fabriek ‘La Flandre’ in Zwevegem. Ze demonstreerden op feesten – onder andere in 1944, toen ze optraden voor de Canadese soldaten – wat natuurlijk een gewaagde onderneming was.

Na de oorlog werd alles in het werk gesteld om de turnclub opnieuw leven in te blazen. Dit ging uiteraard niet vanzelf, maar ze zijn er toch in geslaagd Yzervast opnieuw het daglicht te tonen. Het muziekkorps kwam spijtig genoeg niet meer tot leven.

Door het stijgend ledenaantal groeide Yzervast definitief uit z’n kinderschoentjes. Het aantal turndemonstraties groeide zienderogen. Ook kende de turnclub verschillende jaarlijkse turndagen, o.a. West-Vlaams Gouwfeest, Bondsfeest, West-Vlaams Gouwkampioenschap…

In 1957 richtte de turnclub voor het eerst een Persoonlijk West-Vlaams turnkampioenschap in. In de loop van het jaar werd ook een bloeiende afdeling Veteranen tot leven geroepen.

17 juni 1960 was een belangrijke dag voor de vrouwelijke inwoners van Heestert en omstreken, want precies 35 jaar nadat de mannelijke turners hun inschrijvingen openden, konden ook zij lid worden van Turnclub Yzervast. Daarenboven kwam dat de vereniging na 35 jaar bestaan de Koninklijke titel verwierf.

In 1975 was het nog maar eens feesten geblazen: op 25 mei en 1 juni werd het gouden jubileum van Yzervast gevierd. Het West-Vlaams Gouwfeest werd dan ook opnieuw opgericht in Heestert. De turnclub telde toen 142 leden.

In 1982 verbroederde Yzervast met de turnvereniging ‘La Vigilante’ uit het Franse stadje Le Coteau. De twee verenigingen komen nog steeds samen. Dit driejaarlijks evenement vond afwisselend plaats in Zwevegem en in Le Coteau.

In 1985 –het jaar van het 60-jarig bestaan- werd het viermaandelijks tijdschrift ‘Het Flikse’ opgericht. Hiermee wilde men de communicatie naar de leden en hun ouders bevorderen. U vond er telefoonnummers van leiders en leidsters, een overzicht van de activiteiten, de trainingsuren, enz. De uitgave van het Flikse heeft twee jaar stilgelegen, kende toen weer een volle bloeiperiode, maar werd in 2010 vervangen door een up to date website.

In 1987 nam Ludo Libbrecht (de huidige voorzitter) het voorzitterschap over van Frans Seys. Dit bracht enkele ingrijpende veranderingen met zich mee:

 • Om de werkingskosten beter te kunnen dragen en nieuwe investeringen mogelijk te maken, werden in 1987 de lidgelden verdubbeld. Hiermee wordt een Gouw- en bondsbijdrage betaald, verzekering van de leden, werkingskosten van de kring, huur van de zaal, een kleine vergoeding van leiders en leidsters en het herstel en de aankoop van materiaal.
 • In 1988 deed het kleuterturnen zijn intrede. Vanaf dat moment konden kleuters vanaf hun vierde levensjaar het turnen aanleren.
 • Er werd gestart met een brevettensysteem: de leden hebben tweemaal per jaar de kans om een brevet te halen.
 • De leiding werd gesplitst in hoofd- en hulpleiding.
 • Jaarlijks wordt een leidingsweekend georganiseerd om de teamspirit op peil te houden.
 • Er werd beslist om jaarlijks een koekenverkoopdag te houden waarbij men alle Heestertse huizen een bezoekje brengt.
 • Sindsdien is er van elke vergadering een verslag gemaakt.
 • Om de motivatie hoog te houden, werden recreatieve wedstrijden ingericht met bevriende turnclubs, en dit zonder extra trainingen aan vooraf te laten gaan.

In 1990 telde de turnclub reeds een 240-tal leden, die werden geleid door 17 leiders en leidsters. Van 1990 tot 1995 was er, naast recreatief turnen en het fitnessturnen voor dames, ook omnisport voor volwassenen. Hiermee is men echter gestopt door een tekort aan geïnteresseerden.

Vandaag werkt turnvereniging Yzervast zowel op recreatief als op competitief niveau. Competitieturners trainen zo’n 6 tot 8 uren per week, anderen doen dit anderhalf uur. De kleuters dan weer één uur.

Yzervast organiseert nu:

 • Het kleuterturnen (vanaf  4 jaar)
 • Het recreatief turnen (wat 90% van de leden doen)
 • Het damesturnen (vooral fitness)
 • De keurgroepen

Turnclub Yzervast Heestert naar Zwevegem

Zoals eerder vermeld, werkt Yzervast met een hoofd- en hulpleiding. De hoofdleid(st)er draagt de verantwoordelijkheid en moet steeds aanwezig zijn. Wanneer hij/zij de groep opsplitst kan hij/zij een beroep doen op een hulpleid(st)er. Hulpleid(st)ers zijn jonge turners die geen opleiding genoten hebben. Door deze manier van werken kunnen zij geleidelijk leren leiding geven. Zo kunnen zij later eventueel in de hoofdleiding terecht komen.

De laatste jaren schommelt het ledenaantal tussen de 250 en 300; zij komen uit Heestert, Otegem, Moen, Sint-Denijs, Zwevegem, Avelgem, Outrijve, Bossuit, Kluisbergen – Orroir, Escannafles, Tiegem, Deerlijk, Wortegem-Petegem, … Iedereen kan dus lid worden van Yzervast, onafhankelijk van waar ze zijn, wie ze zijn, wat ze zijn… De enige voorwaarde is dat ze zelfstandig moeten kunnen functioneren in de groep.

Door de snelle evolutie in de turnsport en de toenemende intensiteit van de trainingen op competitief vlak enerzijds en het groeiend succes van onze recreatieve groepen anderzijds zat de club in de beginjaren van 2000 aan een verzadiging. Nieuwe initiatieven waren bijna niet op te starten wegens de drukke bezetting van de zaal. Door een gebrek aan bergingsruimte kon er niet geïnvesteerd worden in beter en nieuw materiaal. Meer dan ooit was een goede sfeer en verstandhouding onder de leden, leiding en bestuur van groot belang en daarom moest er een eigen lokaal komen, waar de sportieve ziel van de club mensen blijft inspireren. Er kwam echter stilaan licht aan het einde van de tunnel, want de gemeente Zwevegem bevestigde de aankoop van een achterliggend stuk grond bij de sportzaal.

In onderling overleg met de bevoegde instanties moest het mogelijk zijn om turnclub Yzervast Heestert een zoveelste nieuw elan te geven en met de uitbreiding van de zaal de toekomst van de club mede veilig te stellen.

En uiteindelijk, in 2006 zagen wij het licht op het einde van de tunnel want er werd gestart met de bouw van een volledig ingerichte turnhal. De lange voorbereidingsfase had echter wel tot een behoorlijk drastische beslissing geleid. Omwille van het polyvalent gebruik van de turnzaal door bvb scholen, andere recreatieve turnafdelingen, dansgroepen etc zou de implanting van een zaal te Heestert niet opportuun zijn, zo bleek. Het was Turnclub yzervast zelf die het voorstel lanceerde en steunde om dan maar naar Zwevegem te trekken, in de buurt van Sportpunt. Een drastisch besluit mag dit wel genoemd worden, uiteindelijk verlaat je je roots na 80 jaar!! Maar ja, als je er beter van wordt en het komt de gemeenschap ten goede. Aanvankelijk waren er inderdaad reacties op het verlaten van Heestert, maar wij waren vastbesloten dat het een succesverhaal zou worden. En terecht, zo bleek uiteindelijk. De overstap naar Zwevegem in 2008 bleek een succes: veeel betere accommodatie, meer leden, minder tijdverlies en een boost voor iedereen.

Op hetzelfde ogenblik was er ook de fusie van de federatie Turnsport Vlaanderen met de Gymnastiekfederatie. Vanaf dan zouden onze competitiegymnasten aantreden tegen veel grotere en sterkere concurrentie. Wij zijn momenteel enkele seizoenen verder en er wordt fantastisch goed en efficiënt gewerkt. Onze recreagroepen doen het heel goed en op competitieniveau draaien wij zelfs mee aan de top. Het is een feit dat elke groeifase zijn nodige pijnen oplevert en dat het niet altijd perfect loopt is een gegeven. Maar wie streeft naar perfectie is perfect bezig, zo vinden wij.

 

Wij kijken hoopvol uit naar de toekomst en die kan alleen maar nog beter worden!

Werking club, recreatief & competitieturnen

Werking club

Aanbod

In de eerste plaats biedt onze club wekelijkse turnlessen aan -recreatief en competitief- voor kleuters, kinderen, jeugd en volwassenen. Daarnaast organiseren we extra (sportieve) activiteiten:

 • Brevettendag in maart voor de kleuters.
 • Gymtopia-toonmoment in november en maart (of mei) voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar.
 • Sterrendag in november en maart (of mei) voor kinderen 3de – 6de leerjaar en meisjes middelbaar.
 • “Rondje Gym” in november: open clubevenement om samen met je vrienden (ook niet-leden) rondjes te komen turnen in onze gymzaal.
 • Bezoek van de sint bij de kleuters (tijdens hun turnles).
 • Turnshow in mei voor alle leden (Hemelvaartweekend, tweejaarlijks)

Omkadering

De organisatie van deze activiteiten en de turnlessen steunt volledig op vrijwilligerswerk. Dit betekent dat onze trainers niet fulltime met de club bezig zijn en ook nog studeren of een job uitoefenen. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers en zetten zich tijdens hun vrije tijd in voor de werking van de club.

Financiering

De werking van de club wordt gefinancierd door het lidgeld van onze leden, verworven subsidies en de opbrengst van onze twee “geldinzamel-activiteiten”:  Rondje-Gym in november en de (pannen)koekenverkoop in februari.

Werking recreatief turnen (Gymstars)

Ons recreatief aanbod (meisjes 1ste-6de lj, jongens 1ste-6de lj, meisjes middelbaar) is ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen de leeftijdsgroepen werken we zoveel mogelijk op niveau van het kind door het GymStars programma van onze federatie te volgen.

GymStars is het KidsGym-programma van de GymFed waarmee gymnasten kunnen laten zien dat ze echt gymsterren zijn. Het programma is opgedeeld in 6 verschillende niveaus bestaande uit 66 bewegingsvaardigheden  met een stijgende moeilijkheidsgraad.

Om naar een niveau hoger over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Elke gymnast vanaf 6 jaar start in niveau 1 en werkt finaal naar niveau 6 toe. Kinderen die op latere leeftijd beginnen turnen, starten ook in niveau 1. Elk kind doorloopt het programma op eigen tempo en niveau. Het is dus mogelijk dat de gymnasten het parcours minder snel of sneller doorlopen.

Hoe kan ik een ster behalen?

Elke ster bestaat uit 10 oefeningen. Tijdens de sterrendag (november en maart) toon je de oefeningenreeks aan onze jury (andere trainers of bestuursleden). Elke geslaagde oefening telt voor 1 punt. Wie een totaal van 8 punten of meer haalt, is geslaagd en behaalt een diploma. Als je je diploma hebt, kan je over naar de volgende ster. Deelname aan de sterrendag is vrijblijvend en biedt een kans voor de kinderen om meer uitdaging te leggen in hun turnhobby. De focus ligt op plezier en ontspanning en is er geen prestatiedruk.

Onze aanpak wijkt af van de standaard aanpak van de gymfed. In het gymboekje (opgesteld door de gymfed) staat dat je 7/10 moet halen, jokers kan inzetten en oefeningen kan laten vallen. Maar! Ervaring leert ons dat wij de lat in onze club ietsje hoger kunnen leggen. Daarom streven wij naar 8/10, zonder inzet van jokers en mogelijkheid tot het overslaan van oefeningen. We hebben alle vertrouwen in onze gymsterren. Uiteraard zullen we onze aanpak systematisch evalueren en eventueel bijsturen.

Sporttechnisch

Het GymStars-oefenprogramma bevat oefenstof uit vijf verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede manier benaderen.

 • Hangen en zwaaien
 • Rollen en rotaties
 • Springen en landen
 • Verplaatsingen
 • Steunen en houdingen

Het programma biedt sporttechnische ondersteuning aan onze trainers door middel van gymkaarten waarin bewegingsvaardigheden zoals rol voorwaarts, handenstand, … worden afgebeeld door een kijkwijzer. Daarnaast wordt een opbouw aangehaald telkens met tekeningen en aandachtspunten. Bovendien worden fouten en remediëring en helperstechnieken uitgelegd. Als laatste wordt er ook varianten, verbindingen en progressies aangehaald voor gymnasten die al een stapje verder staan.

Interessante links

Werking competitieturnen

Deelname aan competitieturnen kan enkel na selectie.

Op het einde van elk seizoen organiseren we testdagen voor het 3e kleuter en 1ste leerjaar met het oog op doorstroming naar Precompetitie. Gymnasten van het 2de t.e.m. 6de leerjaar kunnen eventueel uitgenodigd worden voor een testmaand met het oog op doorstroming naar Competitie D.

Testdagen

Tijdens onze testdagen komen onze competitietrainers naar de turnles van het 3de kleuter/1ste leerjaar. Om objectief te oordelen of een kind in aanmerking komt voor competitieturnen nemen ze verschillende testjes af. Er wordt getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … De resultaten van de testen worden besproken door onze competitietrainers. Op basis van de resultaten kan eventueel een uitnodiging volgen om te starten bij de Precompetitie.

Start Precompetitie

Indien een kind geselecteerd wordt voor de Precompetitie, worden de ouders gecontacteerd en krijgen ze meer informatie. De Precompetitie traint 4u à 5u per week. Gedurende de loop van het jaar worden de kinderen geëvalueerd en moet er voldoende vooruitgang zijn. Vanuit de Precompetitie kunnen gymnasten vanaf het 3de leerjaar verder naar Competitie C/D of recreatief turnen (na evaluatie).

Competitie meisjes

 • 3de lj
  • D: 2,5u per week, deelname aan recreatornooien
  • C: 7u per week, deelname aan competitiewedstrijden
 • 4de-6de lj:
  • D: 2,5u per week, deelname aan recreatornooien
  • C: 8u per week, deelname aan competitiewedstrijden
 • Middelbaar:
  • D: 5u per week, deelname aan recreatornooien
  • C: 8u per week, deelname aan competitiewedstrijden

Evaluatie

Competitieturnen vraagt een grote inspanning van de gymnasten. De gymnasten moeten over voldoende talent en doorzettingsvermogen beschikken en moeten voldoende vooruitgang maken tijdens het jaar om lid te kunnen blijven van de Competitiegroep. Daarom zijn er jaarlijkse (en soms tussentijdse) evaluaties en verwachten we ook stipte aanwezigheid en een gemotiveerde inzet van de gymnasten op alle trainingen.