Skip to main content

Algemene voorwaarden

Rekeningnummer Yzervast
BE95 0882 7476 8558

Vermelding van
Naam kind / Groep / Bestelling

NIEUW: jouw LOGO hier!

Word jij onze nieuwe (hoofd)sponsor?

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling

De bestelling is bindend, ongeacht de wijze. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling moet onmiddellijk gebeuren.

3. Herroepingsrecht

3.1 Principe

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

Annulaties moeten steeds schriftelijk gebeuren via mail vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

3.2 Uitzondering

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de activiteiten een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

3.3 Gevolgen van laattijdige herroeping

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de bestelling niet meer in zijn oorspronkelijke bevindt, wordt de bestelling niet terugbetaald.

4. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar via het rekeningnummer van Turnclub Yzervast. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen.

Niet betalen op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.

6. Klachten

Klachten betreffende de levering of diensten moeten via email of website van Turnclub Yzervast  binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken.

7. Toepasselijke wet/geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.

Kalender

JUNI
04
Inschrijving huidige leden
Huidige leden kunnen nu inschrijven
Schrijf nu in!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en blijf als eerste op de hoogte van al onze opkomende evenementen!